ประกาศ / ประกวดราคา

> ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
        เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
        ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564

         ดาวน์โหลดเอกสาร

>     ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
       เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
        ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563

         ดาวน์โหลดเอกสาร

>     ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
       เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
        ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563

         ดาวน์โหลดเอกสาร

>     ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
       เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
        ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563

         ดาวน์โหลดเอกสาร
          ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
          เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562
          ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562
         ดาวน์โหลดเอกสาร
          ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
          เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562
          ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
         ดาวน์โหลดเอกสาร
           ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
          เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
          ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2562
         ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 1
           ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
          เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
           ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศผลผู้ชนะฯ          รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะฯ
          ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
          เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
         ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 1          ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 2