เอกสารประกอบการฝึกอบรม
เอกสารประกอบการฝึกอบรม การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 หลักสูตร หมอพืช (plant doctor)
  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม
  biocontrol_ปรับปรุง Common symptoms and thier causes Thai The green & yellow list Thai ed+ Safe use of Pesticides การเก็บและส่งตัวอย่าง
           เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
                    หลักสูตรการผลิตและใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช       ดาวน์โหลด
                    หลักสูตรการผลิตขยายแตนเบียนบราคอน      ดาวน์โหลด
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ) ปี 2561
และเอกสารประกอบการสัมมนา เชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืช ระดับเขต รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

 
              เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร Plant Doctor
              ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2562
              ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
              ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม File.rar
              Big Five     Biocontrol     Symptom of Plant     Causes fo Plant Health Problem     Being a detective     การวินิจฉัยแมลงศัตรูพืช     การวินิจฉัยศัตรูพืช     การวินิจฉัยอาการขาดธาตุอาหาร
              C2-10     H1-05     H2-03 Table of contol methods     PMDG detail