ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2562
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนเมษายน 2565
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนมีนาคม 2565
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนมกราคม 2565
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนธันวาคม 2564
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนตุลาคม 2564
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนกันยายน 2564
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนสิงหาคม 2564
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนกรกฎาคม 2564
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนมิถุนายน 2564
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนเมษายน 2564
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนมีนาคม 2564
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนมกราคม 2564
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนธันวาคม 2563
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนตุลาคม 2563
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนกันยายน 2563
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนเมษายน 2563
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนมีนาคม 2563
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนมกราคม 2563

ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนธันวาคม 2562
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนตุลาคม 2562
 
ข่าวเตือนการระบาดย้อนหลัง

 

นางสาวนิพวรรณ หมีทอง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา

เอกสารเผยแพร่
การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้
ศัตรูพริกและการป้องกันกำจัด
PMDG ทุเรียน
PMDG มังคุด

เชื้อราไตรโคเดอร์มา

เชื้อราเมตาไรเซียม

เชื้อราบิวเวอเรีย

ไส้เดือนฝอย กำจัดแมลงศัตรูพืช

หนอนหัวดำ การควบคุมด้วยวิธีผสมผสาน

การจัดการด้วงแรด

การจัดการโรครากขาวยางพารา

การจัดการศัตรูทุเรียน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาท
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2
จังหวัดราชบุรี
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จังหวัดระยอง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7
จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9
จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานในเขต สสก.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง
 
เมนูลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กองการเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
เว็บเมลกรมส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมเน็ต SSNET
E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
 
 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
70 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 074-557940 
website : www.pmc06.doae.go.th Email : pmc06@doae.go.th

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565