50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวกล้วย ณ ห้องประชุมสุวรรณวาจกกสิกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

เนื้อหาเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมการจัดการโรครากขาวยางพาราและพืชตระกูลปาล์ม ครั้งที่ 1 /2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

เนื้อหาเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา            จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตร “หมอพืชอัจฉริยะ (Plant Doctor)” แก่เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับจังหวัด ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ       

เนื้อหาเพิ่มเติม

 
 
กิจกรรมย้อนหลัง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนมกราคม 2561
 
ข่าวเตือนการระบาดย้อนหลัง

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาท
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2
จังหวัดราชบุรี
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จังหวัดระยอง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7
จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9
จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานในเขต สสก.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง
 
เมนูลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กองการเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
เว็บเมลกรมส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมเน็ต SSNET
E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
 
 
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 23 มีนาคม 2561