พื้นที่รับผิดชอบ

          พื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง


สินค้าเกษตรที่สำคัญ

          1) ยางพารา                    2) ปาล์มน้ำมัน

          3) ข้าว                            4) ทุเรียน

          5) ลองกอง                     6) พริก

          7) มังคุด                         8) มะพร้าว


ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่

          1) ลูกค้า                   - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

                                          - เกษตรกร / สถาบันเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายสำคัญ

                                          - เกษตรกรที่ขอรับบริการที่ศูนย์โดยตรง

                                          - สำนักงานเกษตรจังหวัด / อำเภอ

                                          - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

                                          - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                          - หน่วยงานอื่นๆ

          2) ผู้มีส่วนได้เสีย     - สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต

                                          - ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

                                          - สถาบันการศึกษา

                                          - บริษัทเอกชน