บุคลากร ศทอ.สงขลา
 
 
 

 

 
 

 
 

นางสาวนิพวรรณ  หมีทอง
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา

 
     
 

ว่าง นางสาวอัญพิชญ์ โชติชุติพันธุ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวบุสยา ปล้องอ่อน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
     
     
 
นายศักดิ์สิทธิ์ บุญดำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวปิ่นกัลยรัตน์ จันทรัศมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายปัญญา ยวงเกตุ
เจ้าพนักงานเครื่องกลชำนาญงาน
     
     
 
นางวรัญญา ชูสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง นางละม้าย สุขสว่าง
พนักงานพิมพ์ ส 3
     
     
นางสาวจิตทยา ธรรมโชโต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวสุภลักษณ์ ขีดล่อง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวยินดี ศรีษะสม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี