ติดต่อ ศทอ.สงขลา
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา
70 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 074-557940
pmc06@doae.go.th