วิสัยทัศน์

         เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรและชุมชน สามารถบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บทบาทหน้าที่ / พันธกิจ

          1) ศึกษา ทดสอบ ประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับพื้นที่

          2) ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

          3) ดำเนินการผลิตขยายปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช

          4) ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย แจ้งเตือนภัยการระบาด และให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืช


ความเชี่ยวชาญ

          1) การส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

          2) การผลิตขยายและส่งเสริมการใช้ศัตรูธรรมชาติและสารชีวภาพควบคุมศัตรูพืช

          3) การถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร